โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-27 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันที่ : 2022-05-27

วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวสาลี)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศูนย์ธัญพืชเมืองหนาวของล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้วิจัย ดร.สรุพล ใจวงศ์ษา และคณะ ข้าวสาลีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณโปรตีนสูง และคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มที่เรียกว... >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวหอมนิล)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข้าวหอมนิล มทร.ล้านนา ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ผลการใช้ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวก่ำ เป็นแหล่งพลังงานในอาหาร ต่อจำนวนจุลินทรีย์ในลำไ... >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวหอมล้านนา)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข้าวหอมล้านนา มทร.ล้านนา ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย คณะ เขตพื้นที่ 1 >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวก่ำล้านนา)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง เพิ่มมูลค่าและการผลิตนวัตกรรมจากข้าวก่ำดอยสะเก็ดเพื่อยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้น เจ้าของผลงาน อาจา... >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวธัญสิริน)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิจัยที่เกี่ยงข้อง ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย คณะ เขตพื้นที่ 1 >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวไร่)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง “การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นที่สูง” 1.2 ชื่อคณะผู้วิจัย  ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน... >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวไรซ์เบอรี่)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ร่วมกับใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่  / ผู้วิจัย   ณิฐิมา  เฉลิมแสน ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในสเปรดช็อกโกแลต / ผู็วิจัย นายเฉลิมพล ถนอมวงค์ >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวแดง กข6)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงปริมาณโมนาโคลินเคและการลดปริมาณซิตรินินในข้าวแดง กข6 / ผู้วิจัย ผศ.เอมอร ไชยโรจน์ >> อ่านต่อ


วันข้าวและชาวนา 2565 (การผลิตข้าว กระบวนการปลูกข้าว)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การผลิตและ ส่งเสริมการผลิตข้าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำวิจัย ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย >> อ่านต่อวันข้าวและชาวนา 2565 (เครื่องมือเครื่องจักร)
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ คณะ เขตพื้นที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 11 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา