โลโก้เว็บไซต์ วันข้าวและชาวนา 2565 (การผลิตข้าว กระบวนการปลูกข้าว) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันข้าวและชาวนา 2565 (การผลิตข้าว กระบวนการปลูกข้าว)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การผลิตและ ส่งเสริมการผลิตข้าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้

ลำดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย

คณะ

เขตพื้นที่

1 แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาะดินในนาข้าวด้วยกระบวนการประมาลผลภาพดิจิตอล อาจารย์สมคิด  สุขสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก
2 การออกแบบและสร้างเครื่องล้างถาดเพาะกล้าต้นข้าว

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.มนวิภา อาวิพันธุ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

นาย คำรณ แก้วผัด (ผู้ร่วมวิจัย)

วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
3 การควบคุมโรคไหม้ข้าวโดยชีวิธีด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ผศ.ดร.กัทลีวัลย์ สุขช่วย

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา