โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022
พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565

ด้วย ShareRing Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท ShareRing Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ metaverse  [การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต] และ digital identity [การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล] รวมถึง NFTs ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ digital identity ซึ่งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของ metaverse ตลอดจนการพัฒนาและการใช้งาน NFT พร้อมยูทิลิตี้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในกา... >> อ่านต่อ


 ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
พุธ 8 กันยายน 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ทางระบบ Zoom Application ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 โดยสามารถสมัครได้ที่... >> อ่านต่อ


กทปส ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ
ศุกร์ 3 กันยายน 2564

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นข... >> อ่านต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
อังคาร 6 กรกฎาคม 2564

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563... >> อ่านต่อ


เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ 2566 แบบ Fundamental Fund
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่นี้ สมัครสามารถกดได้ที่นี้    >> อ่านต่อ


การประชุมเพื่อร่วมมือทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่
พุธ 16 กันยายน 2563

16 กันยนยน 2563 ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมมือทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพพื้นที่ภาคเหนือ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) >> อ่านต่อ


วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดรับบทความ
พุธ 22 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij >> อ่านต่อ


Basic-FunctionFund2565
เสาร์ 4 กรกฎาคม 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้งบประมาณ Basic-Function Fund *** ส่งเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ผ่านระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563 >> อ่านต่อ


เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
พุธ 29 เมษายน 2563

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


สดช.เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
พุธ 29 เมษายน 2563

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 >> อ่านต่อ


ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย Hands On ประจำปี 2563
ศุกร์ 10 เมษายน 2563

ตามที่ มทร.ล้านนา ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัย Hands On ประจำปี 2563 ภายใต้ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ประเมิน ข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ จำนวนทุน และงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้ จำนวน 22 ทุน งบประมาณ 770,000 บาท ตรวจสอบรายชื่อ Click ... >> อ่านต่อ


การประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการทุนวิจัย ที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำร่องการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการทุนวิจัย ที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563 พร้อมทีมงานบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ซึ่งให้ความสนใจและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัยตกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ


เปิดรับโครงการวิจัย โครงการ Hands-On ประจำปี 2563
อังคาร 10 มีนาคม 2563

แจ้งขยายเวลาปิดระบบ Online submission  ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.  การสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ   “ทุนวิจัย HANDS-ON ประจำปี 2563” >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2563
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้เขียนสามารถเลือกเขียนบทความในคอลัมน์ต่างๆ ได้ดังนี้ รอบรั้ว มทร.ล้านนา, บริการวิชาการ, เปิดมุมมอง, เรื่องเล่าชาวล้านนา, ชุมชนเดินทาง, งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง, The Researcher, ซ๊ะป๊ะ สเปซ เป็นต้น โดยบทความที่ถูกคัดเลือกจะได้การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในรูปแบบวารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ที่มีคุณภาพ และถูกนำเสนอประช... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้สื่อองค์ความรู้จากผลงานที่เข้าร่วมผลิต ในรูปแบบหนังสือองค์ความรู้ ขนาด A5 รวมถึงชุดสื่อวีดีทัศน์ ที่มีคุณภาพ ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย อาทิ การเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book บนเว็บไซต์และบนแอพพลิเคชั่น ookbee และ AIS... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 4  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถส่งบทความหรือเข้าดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https:/... >> อ่านต่อ


24-25 ต.ค.62 สวพ.ลงพื้นที่ประชุมยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
จันทร์ 28 ตุลาคม 2562

          ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกลยุทธ ยุทธศาสตร์การวิจัย มทร.ล้านนา และลงพื้นที่สำรวจห้องปฏิบัติการงานวิจัย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าหารือกับ กฟผ.แม่เมาะ  เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและยั่งยืน
จันทร์ 28 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิตติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  พร้อมด้วย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ นักวิจัยจากส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้านำเสนอโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย กับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมM7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันหาแน... >> อ่านต่อ


25 ต.ค.62 สวพ.ลงพื้นที่ประชุมยุทธศาสตร์การวิจัย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกลยุทธ ยุทธศาสตร์การวิจัย มทร.ล้านนา และลงพื้นที่สำรวจห้องปฏิบัติการงานวิจัย ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัย วางแผน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 20 ทั้งหมด 136


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา