โลโก้เว็บไซต์ วันข้าวและชาวนา 2565 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันข้าวและชาวนา 2565 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ลำดับ

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย

คณะ

เขตพื้นที่

1

การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวดำ

นายกฤษดา กาวีวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

2

 การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล

ผศ.จุฑามาศ ถิระสาโรช

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

3

 การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวหอมนิล

ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

4

 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวเม่าพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย 

นายคชรัตน์ ทองฟัก

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

5

ผลของการผสมถั่วเหลืองและข้าวที่แตกต่างกันต่อการผลิตมิโซะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิอร  โฉมศรี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

6

การควบคุมการกระจายคลื่นกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟสำหรับกระบวนการอบแห้งข้าวแต๋นแบบไดอิเล็กทริก

อาจารย์นพพร  พัชรประกิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

7

ผลการใช้ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวก่ำเป็นแหล่งพลังงานในอาหารต่อจำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้ และมูลของสุกรหลังหย่านม

อาจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

8

ผลการใช้ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวก่ำเป็นแหล่งพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรหลังหย่านม

อาจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

9

ผลของการใช้น้ำข้าวหมากเป็นสารให้ความหวานต่อคุณภาพของไวน์คูลเลอร์จากลูกหม่อน

อาจารย์กฤษดา กาวีวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

10

ผลของการใช้น้ำข้าวหมากเป็นสารให้ความหวานต่อคุณภาพของน้ำหม่อนพร้อมดื่ม

อาจารย์กฤษดา กาวีวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

11

การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวเม่า

อาจารย์กฤษดา กาวีวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

12

คุณค่าโภชนาการและอายุการเก็บขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภา   พงษ์จันตา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

13

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ

อาจารย์นภาพร ดีสนาม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง

14

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแคบและรูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคาโนโมเดล ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม่

15

การใช้ปลายข้าวก่ำเป็นแหล่งพลังงานในอาหารนกกระทาไข่

อาจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

16

ศึกษาการอบแห้งข้าวแคบโดยใช้ชีวมวล

อาจารย์สวัสดิ์   กีไสย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

17

การใช้ non-Saccharomyces เป็นกล้าเชื้อยีสต์ผสมในการหมักไฮโดรไลเสทจากข้าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิอร  โฉมศรี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

18

การวิจัยศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อพัฒนาเป็นของฝาก ของจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ศิรินาฏ   จันทนะเปลิน

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เชียงราย

19

คุณภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวพองเคลือบ

 ณัฎวลิณคล   เศรษฐปราโมทย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง

20

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองเคลือบรสอาหารล้านนา

 ณัฎวลิณคล   เศรษฐปราโมทย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง

21

การศึกษาคุณสมบัติทางด้านคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งมันเทศสีม่วง

 เมธาวี   อนะวัชกุล

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

22

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปข้าว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล   ถนอมวงค์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

23

ผลของเจลาติน และกรดซิตริก ต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล   ถนอมวงค์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

24

การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ร่วมกับใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่

 ณิฐิมา   เฉลิมแสน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

25

ผลของการใช้สารช่วยตกตะกอนในน้ำข้าวหมากต่อคุณภาพของไวน์คูลเลอร์จากลูกหม่อนที่ใช้น้ำข้าวหมากเป็นสารให้ความหวาน

 กฤษดา   กาวีวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

26

ผลของการใช้สารช่วยตกตะกอนในน้ำข้าวหมากต่อคุณภาพของน้ำหม่อนพร้อมดื่มที่ใช้น้ำข้าวหมากเป็นสารให้ความหวาน

 กฤษดา   กาวีวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

27

 ฟลาโวนอยด์ โทโคฟรอล โทโคไตรอีนอล และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวเม่า และข้าวอ่อนระยะต่างๆ

นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

28

สมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวคุณภาพต่ำในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

29

สมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพในการผลิตแป้งข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ
ใยอาหารสูงจากข้าวเก่าเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

30

การผลิตกลิ่นรสอุมามิจากการหมักปลายข้าวคุณภาพต่ำโดยการใช้เอนไซม์และการหมัก

นางสาวนิอร  โฉมศรี 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

31

การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

สุภาวดี แช่ม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

32

คุณภาพการบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติเชิงหน้าที่ และการเก็บรักษาข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

จิรภา พงษ์จันตา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

33

การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือสินค้าโอท็อปบ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

กานต์ วิรุณพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

34

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวหอมนิล

เฉลิมพล ถนอมวงค์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

35

การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

จุฑามาศ ถิระสาโรช

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

36

ชีววัสดุเชิงประกอบแบบแซนวิชจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์จากแป้งข้าวเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร

นันทยา เก่งเขตร์กิจ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

37

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากข้าวเกรียบว่าวจากข้าวคุณภาพต่ำสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

ปิยะนุช รสเครือ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

38

ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคตามวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดน่าน

บุษบา  มะโนแสน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

39

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชพร้อมชงจากข้าวสาลี ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวสาลี บ้านผาคับ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน

จิรรัตน์  กันทะขู้ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

40

การผลิตกล้าเชื้อจากน้ำแช่ข้าวเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพและลดการเสื่อมเสียของข้าวเหนียวนึ่ง 

นายกฤษดา  กาวีวงศ์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

41

การใช้ปลายข้าวหอมนิลในอาหารสุกรหย่านม

ดร. ณิฐิมา  เฉลิมแสน  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

42

เครื่องดื่มหมักฟังก์ชั่นจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา

ดร.นิอร  โฉมศรี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

43

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะทางจากข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมืองเพื่อนำร่องสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสีย

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

44

การปรับปรุงปริมาณโมนาโคลินเคและการลดปริมาณซิตรินินในข้าวแดง กข6      

ผศ.เอมอร ไชยโรจน์

 

เชียงใหม่

45

การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวพองชนิดแท่งผสมผัก-ผลไม้แช่อิ่มและสมุนไพรอบแห้ง

นางวัชรี เทพโยธิน(60%)

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง

46

ผลของการเติมสารสกัดแอนโธไชยานินส์จากรำข้าวเหนียวดำต่อการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์กุนเชียง

น.ส.นภาพร ดีสนาม(60%) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง

47

4.แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

น่าน

48

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะทางจากข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมืองเพื่อนำร่องสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสีย

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

49

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งใยอาหารสูงจากข้าวก่ำ
ผสมสับปะรดอบแห้งและสมุนไพรเชิงพานิชย์

อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง

50

ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวไร่พื้นเมืองชนเผ้าม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ 

นางเพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ตาก

51

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแผ่นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

สุริยาพร นิพรรัมย์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

52

ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในสเปรดช็อกโกแลต

นายเฉลิมพล ถนอมวงค์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

53

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกกึ่งสำเร็จเพื่อสุขภาพ สู่นวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชย์

ดร.สุภาวดี แช่ม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

54

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเชิงสุขภาพที่มีฤทธิ์ในการป้องกัน DNA damage และมีฤทธิ์ prebiotic จากพันธุ์ข้าวพื้นที่สูง

นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง

55

เพิ่มมูลค่าและการผลิตนวัตกรรมจากข้าวก่ำดอยสะเก็ดเพื่อยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้น

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

56

โครงการย่อยที่ 1 นวัตกรรมอาหารแปรรูปสุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงอัตลักษณ์อาหารเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงจากข้าวกํ่าดอยสะเก็ด

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

57

โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวกํ่าด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ SME

นายชัชวาลย์ กันทะลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

58

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการขายข้าวระหว่างการขายเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปพร้อมสร้างบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านน้ำแก่น ตำบลน้ำแก่น จังหวัดน่าน

อาจารย์อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

น่าน

59

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการแข่งขันทางการตลาด กรณีศึกษา : เมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านน้าแก่นเหนือ อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

น่าน

60

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

 รุจิรา   สุขมณี

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม่

61

การศึกษาศักยภาพในเชิงแข่งขันของข้าวอินทรีย์ระดับชุมชน เขตภาคเหนือตอนล่าง

นายมนตรี  ธรรมพัฒนากูล 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พิษณุโลก

62

มูลค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก

นางสุพรรัตน์   ทองฟัก

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พิษณุโลก

63

การจัดการโลจิสติกส์ของข้าวปลอดภัย กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.อรพิน  แก้วมั่น  

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พิษณุโลก

64

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวขวัญแก้ว

วัชรวุธ พุทธิรินโน 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

เชียงใหม่

65

การออกแบบพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ข้าวสารข้าวกล้องปลอดสาร jasmine เพื่อยกระดับสู่สินค้า OTOP

อัศรา โรจนพิบูลธรรม

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เชียงราย

66

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวสาร ของกลุ่มส่งเสริมและผลิต ข้าวสารหอมมะลิ 105 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำภอสามเงา จังหวัดตาก 

อริสา สุยะปัน 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ตาก

67

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องจากฟางข้าวและส่งเสริมการขายผ่านแอพพลิเคชั่น วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลพันชาลี ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

วิไรวรรณ แสนชะนะ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา