โลโก้เว็บไซต์ วันข้าวและชาวนา 2565 (เครื่องมือเครื่องจักร) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันข้าวและชาวนา 2565 (เครื่องมือเครื่องจักร)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ คณะ เขตพื้นที่
1 การสร้างและพัฒนาเครื่องตีเมล็ดข้าวเปลือกออกจากฟางข้าว อาจารย์ชัยยันต์ ใจบุญมา  20,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง
2 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ อาจารย์จักรกฤษณ์  เคลือบวัง 10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก
3 การพัฒนาเครื่องแยกหินและขัดมันข้าวกล้องสำหรับโรงสีข้าวชุมชน นายบุญเจิด กาญจนา  127,680  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พิษณุโลก
4 การพัฒนาการควบคุมเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ผศ.บุญเจิด กาญจนา(หัวหน้าโรงการ)
รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา
ผศ.นภดล ตรีรัตน์
นายบุญฤทธิ์ สโมสร
นายวีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
นายเอกรัฐ ชอุ่มเอียด
30000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก
5 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวแบบก้อน นายณัฐพล  ศิริรักษ์ 57,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย
6 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวกํ่าด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ SME นายชัชวาลย์ กันทะลา  450,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชียงใหม่
7 การพัฒนาเครื่องกำจัดแมลงในข้าวสารโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟาเรด อ.ปิยะพงษ์ วงศ์ขันแก้ว(หัวหน้าโครงการ)
นายวรกฤช ดอคำเพ็ง 
นายบุญญฤทธ์ วังงอน 
นายวีรยุทธ หล้าอมรชัยกุล 
รศ.สมชาติ หาญวงษา  
30000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พิษณุโลก

 


คลังรูปภาพ : เครื่องจักร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา