โลโก้เว็บไซต์ วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวหอมนิล) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวหอมนิล)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข้าวหอมนิล มทร.ล้านนา

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน

ผลการใช้ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวก่ำ เป็นแหล่งพลังงานในอาหาร

ต่อจำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้ และมูลของสุกรหลังหย่านม

อาจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน

ผลการใช้ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวก่ำเป็นแหล่งพลังงานในอาหาร

ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรหลังหย่านม

อาจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา