โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา ลำปาง จับมือภาคีด้านการเกษตรจัดกิจกรรม Peanut Day ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปางด้านการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ราชมงคลล้านนา ลำปาง จับมือภาคีด้านการเกษตรจัดกิจกรรม Peanut Day ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปางด้านการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1962 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีด้านการเกษตรของจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าลำปาง ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากเกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
          นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล  เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ที่จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยครั้งนี้มีกิจกรรม Peanut Day เข้ามาร่วมสร้างสีสัน เป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องถั่วลิสงหรือถั่วดิน ผลผลิตด้านการเกษตรหลักอย่างหนึ่งของจังหวัดลำปาง ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักในเรื่องสุขภาพ จึงหันมาบริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งต้องมีระบบการผลิต “เกษตรปลอดภัย” คือระบบการผลิตที่จะทำให้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารและโลหะที่จะมีผลต่อผู้บริโภค  ระบบการผลิตคำนึงถึงความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและผู้ผลิต   จึงเป็นสิ่งที่ดีที่มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้นำองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่สาธารณชน
          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางการลดปริมาณอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่การผลิตเมล็ดถั่วลิสงฯ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง และเป็นหนึ่งใน 6 เขตพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและมีอัตลักษณ์คือ เกษตรอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 45 ปี  โดยมีการวิจัยและการบริการเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนการสอน กิจกรรม Peanut Day เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาแนวทางการลดปริมาณอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่การผลิตเมล็ดถั่วลิสง  โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Safe Food for All "  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการพัฒนาการวิจัยเกษตรในการวิจัยเกี่ยวกับถั่วลิสงลำปาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงแก่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค 
          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบริการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด (ฟรี 50 รายต่อวัน)กิจกรรมบริการตรวจสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง จำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ We Market  กิจกรรม Chefs Show ประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบจากถั่วลิสง มาสคอท P-Nut โชว์  รับของที่ระลึกฟรีเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางที่ให้ความอนุเคราะห์จัดร่วมกับโครงการเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ครั้งที่ 5 ซึ่งดำเนินโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปางด้านการเกษตรในเรื่องการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา