โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิจัยอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงานวิจัยอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         3 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ผลงานวิจัยเรื่องผลผลิตคุณค่าทางอาหารและค่าการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการของไมยราบยักษ์สำหรับเป็นอาหารโคนม (Yield,nutrient content and remen in vitro digestibility of giant sensitive tree (Mimosa pigra) as dairy feed)  ได้รับการตีพิมพ์ใน Asian Journal of Agriculture and Biology  ใน Volume 5, Issue 4 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          งานวิจัยเรื่อง (Yield,nutrient content and remen in vitro digestibility of giant sensitive tree (Mimosa pigra) as dairy feed)  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากไมยราบยักษ์เป็นอาหารโคนม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ เป็นเจ้าของผลงานวิจัย ทั้งนี้จากงานวิจัยพบว่าไมยราบยักษ์โดยเฉพาะส่วนใบและใบรวมก้านใบ มีปริมาณและคุณค่าทางอาหารที่สามารถนำมาใช้เสริมเป็นอาหารโคนมได้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asianjab.com/wp-content/uploads/2017/12/23-OA-AJAB-2017-09-125_OK.pdf  หัวหน้าคณะนักวิจัยกล่าวในตอนท้าย
         ผลผลิตคุณค่าทางอาหารและค่าการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการของไมยราบยักษ์สำหรับเป็นอาหารโคนม (Yield,nutrient content and remen in vitro digestibility of giant sensitive tree (Mimosa pigra) as dairy feed)  นับเป็นงานวิจัยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในอย่างแพร่หลายต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา