โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 14385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรกำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 11 - 25 กันยายน 2560 (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ผู้ที่สนในสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.entrance.rmutl.ac.th/Dep


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon