โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย OTOP SMEs  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนาตาก ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย OTOP SMEs

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อยกระดับกลุ่มผลิตสินค้า OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชนและชุมชน ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่นักวิจัยส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จำนวน 13 โครงการ โดยโครงการเป็นลักษณะการสนับสนุนทุนวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมทำวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขี้นอย่างเป็นระบบครบวงจรแบบยั่งยืน มีคณะกรรมการและตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พัฒนาการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้นำชุมชนและคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ณ ห้องศิษย์เก่า อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก

ภาพ : อรอุมา คำป้อง งานวิจัยและบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา