โลโก้เว็บไซต์ สวพ.มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ.มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 70 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลัานนา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดหัวข้ออบรม ได้แก่

  1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน
  3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม
  4. การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  5. การเบิกจ่ายในการบริหารงาน
  6. การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา