โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง  ลงพื้นที่โครงการวิจัยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนฯ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่โครงการวิจัยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะนักวิจัยชุดใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้อิทธิพลการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 โดยได้คัดเลือกตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษา
          รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ  จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะเกษตรกร ชี้แจงการดำเนินโครงการและศึกษาพื้นที่จริง โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่บ้านป่าคาสันติสุข บ้านปางใหม่พัฒนา บ้านปางต้นหนุน บ้านดอยลังกา บ้านใหม่พัฒนา และบ้านป่าเหมี้ยง จากการลงพื้นที่พบว่าแต่ละแห่งประสบปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การปลูก การแปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางการวิจัยและหลักวิชาการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านนายกฤษฎา ลีลาศีลธรรม แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านใหม่พัฒนา กล่าวว่า กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้หลักให้กับคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายในรูปแบบของผลเชอร์รี่กาแฟ และกาแฟกะลา มีการบรรจุซองจำหน่ายในรูปเมล็ดกาแฟคั่วบ้างบางส่วน อยากให้ทีมนักวิจัยเข้ามาเพิ่มคุณภาพและกลิ่นรสของกาแฟด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างเป็นจุดขายให้กับกาแฟของชุมชน ซึ่งตนมีความยินดีที่จะให้ใช้ไร่กาแฟเป็นพื้นที่ทดลองในการทำวิจัย 
          สำหรับโครงการวิจัยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนฯ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการ ประกอบด้วยกิจกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักเมล็ดกาแฟจุลินทรีย์ เทคนิคพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรสของกาแฟ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจกาแฟ การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลการผลิตกาแฟแบบครบวงจร การสร้างบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบชิมกาแฟ  การพัฒนาเครื่องมือเคลื่อนที่สำหรับการแปรรูปเมล็ดกาแฟ การพัฒนาการสร้างรูปแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ  และการพัฒนาการสร้างรูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนผู้ผลิตกาแฟ
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ / จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / เรียบเรียง : รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ  จิตรเจริญ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา