โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ อ.ก. วิจัยครั้งที่ 2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรของนักศึกษา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ อ.ก. วิจัยครั้งที่ 2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรของนักศึกษา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการการประชุมวิชาการนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านผลลัพท์การเรียนรู้ โดยการบูรณาการศาสตร์ทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด
          รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ  จิตรเจริญ ประธานดำเนินงานโครงการการประชุมวิชาการนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล ซึ่งการจัดการศึกษาจำเป็นต้องสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างเหมาะสมและทันสมัยตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา กองเงิน หัวหน้าโครงการการประชุมวิชาการนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มจัดเมื่อปีการศึกษา 1/2559 มีผู้เข้าร่วมจำนวน  135  คน ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับดี ทางสาขาฯ จึงได้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2/2560 มีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจผู้เข้าร่วมจำนวน 125 คน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเข้าร่วมการนำเสนอหัวข้อวิจัยในรูปแบบของภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 11 เรื่อง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาตรี แพงผม กรรมการบริหาร บริษัทพีพี ซี ที ฟู้ด จำกัด และกลุ่มบริษัทแปรรูปผลไม้ ร่วมบรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในฐานะศิษย์เก่าให้กับศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย
          สำหรับหัวข้องานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายที่นักศึกษานำเสนอประกอบด้วย กระบวนการบรรจุที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษากาแฟคั่วบด  การศึกษากระบวนการผลิตเส้นบุกผสมฟักทองผง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกล้าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีต่อกระบวนการหมักของโยเกิร์ตน้ำนมแพโปรไบโอติก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วตัดเสริมธัญพืช  ไดฟุกุจากแป้งมันเทศสีม่วงและแป้งข้าวหอมนิลสอดไส้สับปะรด การเปลี่ยนแปลงสารไฟโตเคมิคอลในผลิตภัณฑ์สแนคบาร์ธัญพืชจากข้าวรงควัตถุสูง การเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตเนยถั่วลิสง ความเป็นไปได้ในการผลิตขนมสับปะรดอบกรอบด้วยการใช้ไมโครเวฟ การพัฒนาสูตรไอศกรีมสับปะรดทางการค้า ผลของแหล่งสารอาหารต่อการทำไวน์น้ำผึ้ง การพัฒนาสูตรแป้งพรีมิกก์สำเร็จรูปในการทำผลิตภัณฑ์หมั่นโถว โดยภายหลังจากกรรมการประเมินผลงาน ได้มีการมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้นำเสนอทั้งสองประเภทและมอบรางวัลแก่ผู้ที่นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม หัวหน้าโครงการกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ/ จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว :รองศาสตราจารย์ ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา