โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ Level 1 เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นการทดสอบคุณภาพกาแฟและทักษะการชิมกาแฟอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ Level 1 เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นการทดสอบคุณภาพกาแฟและทักษะการชิมกาแฟอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 911 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        12 กรกฎาคม 2560 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ Level 1 ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด  และรองศาสตราจารย์         ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวรายการในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม  ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในการอบรม
   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยเป็นโครงการที่สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการทดสอบคุณภาพกาแฟและมีทักษะการชิมกาแฟอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล สำหรับนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพในอุตสาหกรรมกาแฟตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้จำหน่าย ไปจนถึงผู้บริโภคตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพได้ในอนาคต
สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ปลูก ผู้แปรรูปเมล็ดกาแฟ
ผู้แปรรูปกาแฟคั่ว บาริสต้า นักธุรกิจ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมจำนวน 30 คน จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โอกาสนี้
ได้รับเกียรติวิทยากรพิเศษจากโรงคั่วกาแฟปรีดาและร้านโก๋กาแฟ ร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดลำปางร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
โดยมีนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ช่วยวิทยากรตลอดการจัดอบรม
ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา