โลโก้เว็บไซต์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและแก้หนี้ภาคครัวเรือนแก่สมาชิก | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและแก้หนี้ภาคครัวเรือนแก่สมาชิก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหิรัญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา กล่าวต้อนรับนายคำรณ พวงมณี อดีตผู้ตรวจการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และคณะบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้าหารือแนวทางทำความร่วมมือในการนำงานวิจัย นวัตกรรม จากคณาจารย์ มทร.ล้านนา มาเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไยในพื้นที่จอมทอง-ดอยหล่อ ตลอดจนการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตและปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด

   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวรัญญู วรรณพรหม บุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่วมประบารมี เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว  ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ได้กล่าวว่า “มีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือ โดย มทร.ล้านนา มีนโยบายการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสังคม ชุมชน และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้ง มทร.ล้านนา ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้กลุ่ม CRCI  ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างยั่งยืน” 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา