โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาและจตุภาคีร่วมถอดบทเรียน/ขยายผลงานวิจัย บพท. “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด...สุโขทัย”  สู่แผนพัฒนาฯเชิงนโยบายของจังหวัดสุโขทัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนาและจตุภาคีร่วมถอดบทเรียน/ขยายผลงานวิจัย บพท. “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด...สุโขทัย”  สู่แผนพัฒนาฯเชิงนโยบายของจังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1081 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนาและจตุภาคีร่วมถอดบทเรียน/ขยายผลงานวิจัย บพท. “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด...สุโขทัย”  สู่แผนพัฒนาฯเชิงนโยบายของจังหวัดสุโขทัย


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานและร่วมแลกเปลี่ยนกับจตุภาคีภายใต้กิจกรรมฯแผนงานชุดโครงการวิจัย “ตัวแบบกระบวนการพัฒนาธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจ “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด” สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดสุโขทัยด้วยนวัตกรรม” สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยมี ดร.สุภาวดี แช่ม จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าชุดแผนงานโครงการวิจัย กล่าวรายงาน นำเสนอผลการขับเคลื่อนแผนงานฯภายใต้ 2 โครงการวิจัยย่อย (ต้น-กลางและปลายน้ำ) ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – มีนาคม 2565) คณะนักวิจัยมทร.ล้านนาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือจัดแสดงกระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายใต้สร้างกลไก รับ ปรับ ขยายผลการเรียนรู้ยกระดับสมรรถนะ “นวัตกรชุมชน” ที่ใช้องค์ความรู้สร้างการพัฒนาตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ในกิจกรรมเปิดโอกาสให้นวัตกรชุมชนร่วมจัดแสดงผลผลิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ว่าราชการฯ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจกล้วยน้ำว้าของจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดเวทีถอดบทเรียนแผนงานชุดโครงการวิจัยฯตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงกระบวนคิดขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบเวลาที่ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานชุดโครงการฯสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สร้างตัวแบบ “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด” ที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายพัฒนาธุรกิจฐานทุนอาชีพวิถีชุมชนอย่างต่อเนื่องยกระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้บนค่านิยม “รักษ์บ้านเกิด” ให้ยั่งยืน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


ภาพ/ข่าว นายสุริยนต์ สูงคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา