โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา

ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566

ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กรอบงบประมาณและระยะเวลา

 1. การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนวิจัย ต่อโครงการ ดังนี้

1.1 กรอบวิจัยที่ 1 โครงการละไม่เกิน 350,000 บาท

1.2 กรอบวิจัยที่ 2 โครงการละไม่เกิน 250,000 บาท

1.3 กรอบวิจัยที่ 3 โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท

1.4 กรอบวิจัยที่ 4 โครงการละไม่เกิน 400,000 บาท

1.5 กรอบวิจัยที่ 5โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท

 1. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 10 เดือน ( 20 พฤศจิกายน 2565 – 20 กันยายน 2566)

กรอบการวิจัย

กรอบวิจัย

แผนงานโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

กรอบวิจัยที่ 1 

การวิจัยเพื่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความแม่นยำ เหมาะสม สำหรับพื้นที่สูง

 1. การวิจัยและพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยแผงโซล่าเซลแสงอาทิตย์ชนิดแสงทะลุผ่าน
 2. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีการติดตามผล IoT ในการวัดค่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับการทำการเกษตรสมัยใหม่
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศวร์ดำริ
 2. พื้นที่ดำเนินงานโครงการหลวง

กรอบวิจัยที่ 2

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทางเกษตรบนพื้นที่ใต้ร่มพระบารมีและชุมชนโดยรอบ

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับห่วงโซ่การผลิตภัณฑ์จากกัญชง
 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
 3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะอาชีพ upskil  reskill ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นที่สูงในการสร้างอาชีพนอกภาคการเกษตร

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่งและพื้นที่เฉพาะประกอบด้วย

 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอเตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กรอบวิจัยที่ 3

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่ใต้ร่มพระบารมีและชุมชนโดยรอบ

 1. วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมบนพื้นที่สูง
 2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอเตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 3. สถานีวิจัย/สถานีเกษตรหลวง เชียงใหม่

กรอบวิจัยที่ 4

การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการตลาดในชุมชนบนพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี

วิจัยและพัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

กรอบวิจัยที่ 5

การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการหลวงหรือโครงการพระราชดำริเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 1. วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. วิจัยและพัฒนาพื้นที่สาธิตการจัดการพื้นที่เกษตรด้วยแนวคิดโครงการตามพระราชดำริและแนวทางการดำเนินงานแบบโครงการหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 


 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอทุน

 1. ผู้มีสิทธิเสนอขอทุน คือ คณะ/เขตพื้นที่/สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวทางการจัดการ

          เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาที่โปร่งใส มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสมดุล โดยยึดผลกระทบต่อการพัฒนาแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้วางการบริหารจัดการทุนวิจัยและพัฒนา ดังนี้

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยประกาศให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
 2. เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้สรุปภาพรวมและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเชิญหัวหน้าโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ Dialogue Forum ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expert content) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ (Stakeholder) และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (User) แล้วสรุปภาพรวมเพื่อแจ้งผลการพิจารณาต่อนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาต่อไป

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบ Dialogue Forum ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expert content) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ (Stakeholder) และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (User) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการได้แก่ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้จริง ประเด็นการวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัย กระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ มีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ การเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยในชุดเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิจัยความชัดเจนของ output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value of money) เมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับประโยชน์ (unit cost) รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการวิจัย
 2. โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัยร่วมในการดำเนินการ
 3. นักวิจัยหนึ่งท่านสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง 1 โครงการ
 4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 2. คณะ/เขตพื้นที่/สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่
 3. ขอให้ผู้เสนอโครงการวิจัยยื่นเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยแนบ File Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ที่อีเมล์ ssuriyonte@gmail.com  โดยหากท่านจัดส่งแล้วให้โทรแจ้งตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่าง
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกำหนดถือว่าเป็นโมฆะ

การแจ้งผลการพิจารณา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทราบ ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทางโทรศัพท์หมายเลข 0897591025 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรือที่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : ssuriyonte@gmail.com หรือ suriyonte_s@rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา