โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (MOU) ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (MOU) ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (MOU) ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1) ในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) ณ ห้องนันทา โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “ยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม”

  • - กรณีศึกษา “จากนมธรรมดา สู่ Premium Milk” โดย ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด
  • - กรณีศึกษา “จากผักเชียงดา สู่อาหารเสริมระดับโลก” โดย คุณธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล ประธานกรรมการ บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด

 

การนำเสนอผลงานจากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่โดดเด่น และน่าสนใจ (RTI Pitching)
- งานวิจัย เรื่อง งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวล้านนา (BCG Lanna Research Technology and Innovation)

หัวข้อ

  • งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ล้านนา (BCG Lanna Research Technology and Innnovation) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • งานวิจัยเด่น ของ หน่วยวิจัยพลังงาน โดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าหน่วยวิจัยพลังงานสะอาด
  • งานวิจัยเด่น ของ หน่วยวิจัย RUEE โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม
  • งานวิจัยเด่น ของ หน่วยวิจัยวัสดุ โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต
  • งานโครงการ Talent Mobility, TRM, ITAP หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์ต้นแบบ  ผศ.สุรพิน พรมแดน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon