โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม JITR ผ่านการรับรองประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 2 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม JITR ผ่านการรับรองประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทยทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่ง วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม Journal of Innovative Technology Research : JITR เข้ารับการประเมิน และ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)


วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม Journal of Innovative Technology Research : JITR ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ บรรณาธิการวารสาร วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริม การนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งวารสารเริ่มดำเนินการและเผยแพร่วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) เป็นต้นมา ในรูปแบบเล่มวารสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง


ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่ 

นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที่เบอร์โทรศัพท์ : 08-7079-0797 อีเมล์ :jitr.rmutl@gmail.com


ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับวารสาร เว็ปไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index

อ้างอิงข้อมูล ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 https://tci-thailand.org/?p=8166


คำค้น : jitr

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon