โลโก้เว็บไซต์ CRCI-2022 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ครั้งที่ 1 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

CRCI-2022 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มีนาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3567 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (8th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2022) ร่วมกับสถาบันการศึกษา สมาคม เครือข่ายเจ้าภาพร่วม ครั้งที่ 1 ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ลำปาง ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตเชียงใหม่ ม.พายัพ ม.ฟาร์อีสเทิร์น ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ม.พิษณุโลก และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย เพื่อวางแผนการบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการประชุม และ ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting

โดยการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (8th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2022 Online) มีกำหนดจัดในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ กานำเสนอผลงานภาคบรรยาย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

** กำหนดการเปิดรับบทความ 15 มีนาคม - 25 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Online Submission ได้ที่ www.crci.rmutl.ac.th **

-----------------คำค้น : crci

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา