โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ แกนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ทั้งนี้ วารสารได้ดำเนินการส่งเข้าประเมินวารสารกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผลการประเมินของวารสารได้ถูกจัดกลุ่มคุณภาพให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่ บรรณาธิการวารสาร โทร 045 – 617982 หรือสแกน QR code

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา