โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2561 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1020 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ส.1 อาคารสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ  หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย 

การอบรมฯ ดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศและมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหารโครงการวิจัยให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดงานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ มีอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมกว่า 100 คน 

ข่าว: คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ 
ภาพ: วัชรินทร์ สิทธิตัน 
น่วยงาน: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ขอบคุณข้อมูลจาก: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา