โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผศ.มนตรี เงาเดช ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ลงพื้นที่ ตำบลแม่นาจร และตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จากการร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้คณะนักวิจัยช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านชุมชน ใน  2 ประเด็นปัญหา คือ

         1. การช่วยเหลือชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง (Micro-grid)

         2. การหาแนวทางการพัฒนาโครงการพาช้างคืนถิ่นโดยทางชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

         ทั้งนี้ มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อการประสานงานความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ กระทรวงพลังงงาน จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการบูรณาการ การเข้าไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง อย่างแท้จริงต่อไป

ขอขอบคุณ ข้อมูล/ภาพจากคณะนักวิจัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา