โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา แสดงเชื้อพันธุกรรมและการแปรรูปข้าวสาลีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา แสดงเชื้อพันธุกรรมและการแปรรูปข้าวสาลีแก่ผู้ใช้ประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2040 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย   จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ.เชียงใหม่ แปลงเกษตรกร อ.ปาย และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน  โดยได้รับเกียรติจากคุณนนทิชา  วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน
         ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า การวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย ไปแก้ไขปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นสู่ชุมชนและสังคม งานปอยข้าวสาลีล้านนา เป็นกิจกรรมในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาข้าวสาลี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้แก่เกษตรกร
         การจัดงานปอยข้าวสาลีล้านนามีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย กรมการข้าว  (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สะเมิงและแม่ฮ่องสอน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ และแปลงแสดงเชื้อพันธุกรรมข้าวสาลี  ข้าวบาร์เลย์  ทริติเคลี่ มากกว่า 700 พันธุ์   นิทรรศการสาธิต  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี  กิจกรรมแชะ  แชร์  เช็กอิน ณ ทุ่งข้าวสาลี และถ่ายรูปชิงรางวัล  กิจกรรมฟังเพลงโฟล์คซอง ท่ามกลางทุ่งข้าวสาลี  กิจกรรมชุมชนพบปะกันระหว่างนักวิจัย ผู้ผลิต  และผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์ข้าวสาลี   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฯ กล่าวในตอนท้าย
        สำหรับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาข้าวสาลี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวสาลี ที่สามารถอธิบายสภาพพื้นที่ด้านกายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิสังคม และวิเคราะห์สภาพภูมินิเวศการปลูกข้าวสาลี รวมทั้งบ่งชี้ศักยภาพการผลิตในพื้นที่ศึกษา   เพื่อทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวสาลีสายพันธ์ดีเด่นสำหรับสภาพหลังนาในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน  พัฒนา Appropriate Technology and System เพื่อ Optimal  Return on Investment สำหรับการผลิตข้าวสาลีที่เหมาะสมในระดับชุมชน  รวมทั้งเพื่อศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตข้าวสาลีในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ข้าวสาลีของประเทศไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีเพื่อส่งเริมเอกลักษณ์ของทอ้งถิ่นและพัฒนาชุมชนใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ มีผู้ร่วมวิจัยคือ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงและศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ/ที่มาของข่าว : ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา / สุทธิพร  มานะบารมีกุล

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา