โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ทีมงาน สวพ.มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมชี้แจงโครงการวิจัย 64 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ทีมงาน สวพ.มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมชี้แจงโครงการวิจัย 64

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          28 ตุลาคม 2562  ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา และทีมงาน ในโอกาสชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

         การจัดประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นการชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้หน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่เป็นรูปธรรมโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อววน.4 Platforms 16 Program และยุทธศาสตร์ของหน่วย เพื่อให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโอกาสนี้คณะทำงานได้เข้าพบทีมนักวิจัยเหมืองแร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อหารือการทำวิจัยร่วมกัน  โดยจะมีการนำเสนอแผนโครงการวิจัยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ / จตุพร  โปธาคำ
          ที่มาของข่าว : สุนิสา  ติ๊บคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา