โลโก้เว็บไซต์ สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 7201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตามประกาศและเอกสารแนบดังนี้

     1.ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

     2.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

     3.ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเกษตร

     4.ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     5.แบบฟอร์มใบสมัคร

โดยให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

enlightenedคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2065/2562 ลว. 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา