โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนักวิจัยสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ปี 2562 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เชิญชวนนักวิจัยสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 7175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ต้องการพัฒนาจำนวนผลงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดผลงานเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ล้านนา เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน/สถานประกอบการ และเพื่อผลิตบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ประจำปีงบประมาณ 2562


Download : 1. รายละเอียดการประกาศให้ทุน  2. ใบสมัครขอรับทุน (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย) 3.แผนโครงการชุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มส่งเสริมงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) โทร. 053-266516,18 ต่อ 1006 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา