โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

งานเลี้ยงรับรอง
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีลงนาม MOU (RMUTL & National Pingtung University, Taiwan)
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นำเสนอบทความ 2nd ISHPMNB
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯ
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นำเสนอบทความ 4th CRCI (ภาคโปสเตอร์)
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นำเสนอบทความ 4th CRCI (ภาคบรรยาย)
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บรรยาย Dr.Masayoshi Takahashi, AIST, Japan
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีลงนาม MOU (RMUTL & Iwate University, Japan)
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บรรยาย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช.
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 35

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา