โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานการวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มาตรฐานการวิจัย


มาตรฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1. มาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL-IACUC)

2. มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

3. มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

4. มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

5. มาตรฐานพันธุ์พืช

มาตรฐานอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 - ขั้นตอนการขอรับการรับรอง มผช. 

 - แบบฟอร์มการยื่นคำขอ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- การขอการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

- คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอการทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกและระบบแจ้งผลการทำเพื่อการส่งออก(ตามาตรา 20 ตรี)สำหรับผู้ประกอบการ

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 

 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)

 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

 - คำขอรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)

 - ขั้นตอนการดำเนินงานในการขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

 - หน่วยตรวจสอบอัตราค่าตรวจสอบ

อื่นๆๆๆ

เอกสารมาตรฐานงานวิจัย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มทร.ล้านนา (ระเบียนนักวิจัย)

อ้างอิง: https://www.nrct.go.th/research-standards

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายเลขานุการมาตรฐานงานวิจัย

นายอมรทัติ ขันแก้ว
kengdevil@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 0652465256

นายดอน วิละคำ
wilakham@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 0806757454

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง 
tanongsaks@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 0895553113

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon