โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารทุนวิจัย งบแผ่นดิน 2565 - 2566

 


เอกสารมาตรฐานงานวิจัย

      การขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      การขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์

  1. แบบฟอร์มการขอรับรองด้านจริยธรรม v3 01
  2. ตัวอย่าง แบบข้อเสนอโครงการวิจัย
  3. ตัวอย่าง ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
  4.  ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
  5. ตัวอย่าง แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
  6. ตัวอย่าง แบบหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
  7. ตัวอย่าง เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  8. ใบยื่นขอรับรองจริยธรรม-นักศึกษา 
  9. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การขอรับรองห้องปฏิบัติการ

แนวทางการพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (IP)


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ CRCI


วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ CRCIenlightened


เอกสารการประชุมวิชาการอื่นๆ


เอกสารโครงการ R4T


เอกสารโครงการ RMUTL OTOP Mentor'61


การสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย

 

รายงานผลการดำเนินงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา