โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานงานวิจัย

      การขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      การขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์

      การขอรับรองห้องปฏิบัติการ


เอกสารโครงการ R4T


เอกสารโครงการ RMUTL OTOP Mentor'61


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ


วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

  • วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
  • วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2559
  • วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2560
  • วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2561
  • วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา