โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือปฎิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

การสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย (2567)

เอกสารทุนวิจัยงบพลาง 2567

รายงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารทุนวิจัย งบแผ่นดิน 2565 - 2566

 


เอกสารมาตรฐานงานวิจัย

การขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์

 

เอกสารเผยแพร่การขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์

1. แบบฟอร์มการขอรับรองด้านจริยธรรมในมุนษย์ 

    1.1 แบบฟอร์มการขอรับรองด้านจริยธรรมอาจารย์ - บุคลากร v3 01       

    1.2 แบบฟอร์อมการขอรับรองจริยธรรม-นักศึกษา 

2. ตัวอย่าง แบบข้อเสนอโครงการวิจัยตัวอย่าง ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย

     3. ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย

     4. ตัวอย่าง แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

     5. ตัวอย่าง แบบหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 18/4/2566

     6. ตัวอย่าง เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

การขอรับรองห้องปฏิบัติการ

แนวทางการพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (IP)


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ CRCI


วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ CRCIenlightened


เอกสารการประชุมวิชาการอื่นๆ


เอกสารโครงการ R4T


เอกสารโครงการ RMUTL OTOP Mentor'61


การสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย (2555)

 

รายงานผลการดำเนินงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา