โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานงานวิจัย

      การขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      การขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์

      การขอรับรองห้องปฏิบัติการ


เอกสารโครงการ Hands-On ประจำปี 2563


เอกสารโครงการ R4T


เอกสารโครงการ RMUTL OTOP Mentor'61


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ CRCIenlightened


วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ CRCIenlightened


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา