โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับเอกสาร Concept Paper กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรับเอกสาร Concept Paper กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศสำนักงานคณะการรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th เลือกหัวข้อ "ข่าวทุนวิจัย" และ "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสากรรม"

กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ฯ ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

  • งบประมาณในการดำเนินการ ไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท

  • ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 1 ปี

ผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ จำนวน 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารเชิงหลักการ จำนวน 1 แผ่น ได้ที่ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะการรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2561-2445 ต่อ 503,504,505 หรือโทรสารหมายเลข 0-2579-1354 หรือ E-mail: nre.nrct@gmail.com 

  • วช. จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง website : nrct.go.th ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา