โลโก้เว็บไซต์ สรุปจำนวนบทความ Online Submission (รอบปิดรับ 10 พ.ค. 2565) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปจำนวนบทความ Online Submission (รอบปิดรับ 10 พ.ค. 2565)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 


สรุปจำนวนบทความ Online Submission

ประเภท Proceeding Journal รวมทั้งหมด
กลุ่มสาขาวิชา ภายใน ภายนอก รวม (P) ภายใน ภายนอก รวม (J) (บทความ)
  • กลุ่ม 1 วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
10 8 18 1 5 6 24
  • กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
7 16 23 3 1 4 27
  • กลุ่ม 3 เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
5 4 9 5 0 5 14
  • กลุ่ม 4 บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
24 22 46 4 3 7 53
  • กลุ่ม 5 ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 6 7 1 0 1 8
  • กลุ่ม 6 งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน
1 12 13 1 2 3 16
  • กลุ่ม 7 งานประจำสู่งานวิจัย
5 5 10 0 0 0 10
รวม 53 73 126 15 11 26 152

สรุปจำนวนผลงานส่งเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ประเภท ผลงานเข้าร่วมประกวด
  ภายใน ภายนอก รวม
1. สิ่งประดิษฐ์ 1 2 3
2. นวัตกรรม 2 2 4
3. ผลงานสร้างสรรค์ 0 0 0
รวม 3 4 7

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา