โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ TCELS  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ TCELS

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือการทางานระหว่างเครือข่าย ฝ่ายการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กล่าวว่า การได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้หารือในประเด็น แนวทางความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ ด้านชีววิทยาศาสตร์ และการผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัย โดยแหล่งทุน TCELS เน้นสนับสนุนงานวิจัย (ปลายน้ำ) TRL7-9 ไปสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งส่วนเครื่องมือแพทย์ อาหารสุขภาพ ระบบสารสนเทศงานการแพทย์ สาธารณสุข มาตรฐานห้องปฏิบัติการ IS017025 เป็นต้น 

อาจารย์นักวิจัย ได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยด้านสุขภาพและการเเพทย์ ดังนี้ 1. งานวิจัยด้านการวัดฝุ่นละออง การฟอกอากาศ การจัดทำมาตรฐานด้านฝุ่นละออง และการฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้าสถิตย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. งานวิจัยด้านวัสดุทางการแพทย์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 3. งานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดย ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา 4. งานวิจัยด้านสารสกัดข้าวก่ำด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร TCELS ดูงานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย, เครื่องทาลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต และนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการ RUEE ชั้น 6 อาคาร  C1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon