โลโก้เว็บไซต์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมทีมงาน เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม มทร.ล้านนา พร้อมร่วมวางแนวทางบูรณาการงานวิจัยและผลิตกำลังคนรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและดิจิทัล | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมทีมงาน เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม มทร.ล้านนา พร้อมร่วมวางแนวทางบูรณาการงานวิจัยและผลิตกำลังคนรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5096 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมผลงาน และหาแนวทางในการบูรณาการผลงานการศึกษา วิจัย ของบุคลากร และนักศึกษา สู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ในโอกาสนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ได้บรรยายสรุปภาพร่วมด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และนำคณะเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆประกอบด้วย หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด ห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 4.0  และศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการผลิตกำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต โดยมีคณาจารย์ นักศึกษานำเสนอการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา