โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำผลงานค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการขยายผลสู่เกษตกรในพื้นที่โครงการหลวงเพิ่มศักยภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยั่งยืน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำผลงานค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการขยายผลสู่เกษตกรในพื้นที่โครงการหลวงเพิ่มศักยภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 11945 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการออกแบบสื่อสาร และนักศึกษาหลักสูตรสิ่งทอฯ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง ภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ด้วยการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางวิชาการ ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิต แก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชน ณ บ้านนอแล ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2563

    โดยมีอาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชุม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม สำหรับการจัดอบรมดังล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ตามภูมิสังคมเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบและแนวทางการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชาติพันธุ์ดาราอั้ง ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันท์นภัส ไชยสวัสดิ์ ครู กศน.ต.เวียง อ.พร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของลายผ้าชาติพันธุ์ดาราอั้งและการทำการตลาดออนไลน์อีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon