โลโก้เว็บไซต์ โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง | สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย ผู้ดูแลระบบคณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำผลงานค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการขยายผลสู่เกษตกรในพื้นที่โครงการหลวงเพิ่มศักยภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยั่งยืน
    ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการออกแบบสื่อสาร และนักศึกษาหลักสูตรสิ่งทอฯ คณะศ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา