โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นำเสนอบทความ 4th CRCI (ภาคบรรยาย)
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บรรยาย Dr.Masayoshi Takahashi, AIST, Japan
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีลงนาม MOU (RMUTL & Iwate University, Japan)
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บรรยาย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช.
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

4thCRCI and 2ndISHPMNB (พิธีเปิดการประชุมและมอบของที่ระลึก)
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 61 - 69 ทั้งหมด 69


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา