โลโก้เว็บไซต์ lanna tour | สถาบันวิจัยและพัฒนา

lanna tour

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย ผู้ดูแลระบบสวพ. มทร.ล้านนา นำทีมผู้บริหาร นักวิจัย ศึกษาดูงานทริป Lanna Tour
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ ปัญญาเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยกา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon