โลโก้เว็บไซต์ RMUTCON2022_BCG(เกษตรและอาหาร) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

RMUTCON2022_BCG(เกษตรและอาหาร)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย ผู้ดูแลระบบRMUTCON2022_BCG(เกษตรและอาหาร)
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา