โลโก้เว็บไซต์ RMUTCON2022_BCG(ท่องเที่ยวและบริการ) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

RMUTCON2022_BCG(ท่องเที่ยวและบริการ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย ผู้ดูแลระบบRMUTCON2022_BCG(ท่องเที่ยวและบริการ)
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา โกมลศิริโชค คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การพัฒนาผลิต...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา