Website logo มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา จัดแสดงเชื้อพันธุกรรมและการแปรรูปข้าวสาลีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ 2022กพ63 | Research and Development Institute

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา จัดแสดงเชื้อพันธุกรรมและการแปรรูปข้าวสาลีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ 2022กพ63

Publish : Wednesday 3 February 2020 By admin

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา