โลโก้เว็บไซต์ 23-01-63 LabVIEW Academy  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

23-01-63 LabVIEW Academy

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย ผู้ดูแลระบบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ LabVIEW Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอากาศยานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ของประเทศ
                        วันที่ 23 มกราคม 2563  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา