โลโก้เว็บไซต์ ปลดล็อค ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปลดล็อค ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กันยายน 2562 โดย ผู้ดูแลระบบสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และแก้ปัญหาให้ชุมชน พร้อมกับการจัดเสวนา “ปลดล็อค ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์” ประจำปี 2562
วันที่   13  กันยายน 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา