โลโก้เว็บไซต์ สวพ.ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2564 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ.ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย ผู้ดูแลระบบการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2564
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2564 โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา