โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและสังคมแก่นักศึกษา 6 พื้นที่ ให้รู้เท่าทันผลกระทบด้านต่างๆจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
        วันที่ 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ “แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา