โลโก้เว็บไซต์ อบรมเตรียมความพร้อมโครงการ Talent Mobility | สถาบันวิจัยและพัฒนา

อบรมเตรียมความพร้อมโครงการ Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มิถุนายน 2561 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา ร่วมกับ สวทน. และ สกอ.จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโครงการ Talent Mobility ปี 2561
         วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา