โลโก้เว็บไซต์ 300561 รก.อธิการบดี ลงนามร่วม 11 หน่วยงาน  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

300561 รก.อธิการบดี ลงนามร่วม 11 หน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย ผู้ดูแลระบบรก.อธิการบดี ลงนามร่วม 11 หน่วยงาน บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา