โลโก้เว็บไซต์ 02-10-60 รับรางวัล talent mobility | สถาบันวิจัยและพัฒนา

02-10-60 รับรางวัล talent mobility

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา รับรางวัล TM Network Best Performance
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำคณาจารย์ ในโครงการ  Talent Mobility เข้ารับรางวัล TM Network Best Performance โดยนายพรชัย ตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา