โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันเด็กแห่งชาติ

อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 14 มกราคม 2560 - 14 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

มทร.ล้านนา  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.)เชียงใหม่ เขต 1จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็ก และเยาวชนไทย ให้รู้จักการสร้างระเบียบวินัยของตนเอง มุ่งกระทำความดี มีความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์