โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย61 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          7 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมอาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย  เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินและพัสดุ  2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย การประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัย ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 63 โครงการ เป็นเงินกว่า 60,626,700 บาท
          สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ผ่านการอนุมัติ 13 โครงการ 4 เป้าหมาย ประกอบด้วย โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาตร์และเป้าหมายของประเทศ 2 โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 4 โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  4 โครงการ โครงการวิจัยสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานการวิจัย มาตรฐานอุตสาหกรรม และบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 3 โครงการ  รวมงบโครงการเป็นเงิน  37,839,800  บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ และนำผลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป รองอธิการบดีกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : เยาวลักษณ์  ธาตุรักษ์ สำนักงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา